กลุ่มเป้าหมาย

     1. คณะครู อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

     2. นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

     3. ศิษย์เก่า

     4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ขอบเขต

       ขอบเขตของบทความวิจัย/บทความวิชาการประกอบด้วยด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี วิศวกรรม และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ

Peer Review Process

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาบทความเพื่อลงตีพิมพ์
จำนวน 2 ท่านต่อบทความ โดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อ และบทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ที่เป็นวรรณกรรมของผู้เขียน บรรณาธิการหรือมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Journal History

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 และเริ่มผลิตวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ปี พ.ศ. 2552

บรรณาธิการวารสาร 2552-ปัจจุบัน คือ รศ.ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์