ที่ปรึกษา

1. ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์

2. ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย

3. ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี

4. ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

5. อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ

 

บรรณาธิการ

รศ.ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผศ.สหไทย ไชยพันธุ์
ผศ.ดร.สายทอง แก้วฉาย
อาจารย์ ดร.อาสลัน หิเล
ผศ.มนทนา รุจิระศักดิ์
 
กองจัดการ
อาจารย์อะลี เจ๊ะแล
อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม
อาจารย์อรอนงค์ อิสระนรากุล
อาจารย์มุสลิม รอกา
อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง
อาจารย์สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
นางธสินาภรณ์ แดงดี
นางสาวซารีฟะห์ มามะ
นางปิยนุช วัจนศิริ
นางสาวซัมซียะห์ เจ๊ะสาเม๊าะ
 
กองบรรณาธิการ
ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา                                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศ.ดร.ชาญวิทย์ วัชรพุกก์                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.สมปอง เตชะโต                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Prof Dato’ Dr Torla bin Hassan             International Islamic University of Malaysia
Dr. Ahmed H. A. Dabwan                       TATI University College, Terengganu, Malaysia
Dr. Samantha Chandranath Karunarathna              Kunming Institute of Botany, CAS, China
Mr.Patrick Wauters                                  Bachelor of Boromarajonani College of Nursing,Trang, Thailand
รศ.ดร.รัตน์ศิริ ทาโต                                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา                                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.บําาเพ็ญ เขียวหวาน                                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส                             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ. ดร.สุรีพร เกตุงาม                                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ.ดร.ศิริชัย เทพา                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์                                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ปรีชา อ่องอารี                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล                      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา จันทรา                           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์                                   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผศ.ดร.รักชนก ภูวพัฒน์                                มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผศ.สมนึก ลิ้มเจริญ                                      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผศ.วนิสา หะยีเซะ                                        มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย                           มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว                       มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.โตมร นุ่นแก้ว                             มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.อรฤทัย พรหมสงค์                     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.เครือวัลย์ ห้วนก้ง                       มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข                           มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.อิบรอฮีม ซาโยะ                         มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์พรทิวา คงคุณ                                  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์สุกัญญา เทพโซ๊ะ                            มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์