ผลลัพธ์ของการใช้แผนการจัดการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหลอดเลือด: กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Main Article Content

รัตนาภรณ์ ประยูรเต็ม มนูญ หมวดเอียด นงลักษณ์ ว่องวิษณุพงศ์

Abstract

การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการใช้แผนการจัดการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหลอดเลือดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์โดยอาศัยกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริการของโดนาบิเดียน กลุ่มตัวอย่างคือ  การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการใช้แผนการจัดการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหลอดเลือดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์โดยอาศัยกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริการของโดนาบิเดียน กลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู้ป่วยศัลยกรรมหลอดเลือดจำนวน 150 ราย ญาติผู้ดูแลหลักจำนวน 150 รายและพยาบาลผู้ให้บริการจำนวน 20 ราย แบ่งการศึกษาเป็น 2 ระยะคือก่อนการพัฒนาที่ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลตามปกติและระยะหลังการพัฒนาที่ผู้ป่วยได้รับการพยาบาล
ตามแผนการจัดการพยาบาลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสำหรับผู้ป่วย ญาติผู้ดูแลหลักและพยาบาล ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และทดสอบหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค เท่ากับ 0.82, 0.80 และ 0.76 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติอ้างอิงคือ สถิติทีอิสระ และสถิติทีคู่ ผลการศึกษาพบว่า หลังใช้แผนการจัดการพยาบาลผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลหลักมีคะแนนเฉลี่ยการได้รับข้อมูลในการดูแลตนเองจากพยาบาลสูงกว่าก่อนใช้แผนการจัดการพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 11.07, p < .001), (t = 10.06, p 
< .001) พยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติกิจกรรมการให้ข้อมูลการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลหลักสูงกว่าก่อนใช้แผนการจัดการพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 7.42, p < .001) และผู้ป่วยเกิดความเสี่ยงเฉพาะโรคหลอดเลือดลดลง
กว่าก่อนใช้แผนการจัดการพยาบาล ผู้บริหารการพยาบาลควรนำผลการศึกษาครั้งนี้ไปกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลและคุณภาพการบริการพยาบาลที่เป็นเลิศ

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย