Opinions of Registered Nurses’ Towards Effective Nursing Management Related to the Retention of High Performance Employees : A Case Study of Nursing Department, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

Main Article Content

นิตยา ไกรวงศ์ วิภารัตน์ จุฑาสันติกุล ทิพย์ราตรี นวนสินธุ์

Abstract

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงให้คงอยู่ในองค์กร เก็บข้อมูลจากพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับดีเด่น (A)  การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงให้คงอยู่ในองค์กร เก็บข้อมูลจากพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับดีเด่น (A) 
จำนวน 273 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 4 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง พบว่า 1) ด้านการพัฒนาคน และโอกาสความก้าวหน้า พบว่า หัวข้อการทราบถึงเป้าหมายหรือความคาดหวังในการทำงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (4.21?.57) 2) ด้านผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน พบว่า หัวข้อผู้บังคับบัญชาแจ้งและหารือถึงผลการปฏิบัติงานของท่านทุกรอบการประเมินผลมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (3.94?.76) 3) ด้าน
สวัสดิการ ค่าตอบแทน และสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ พบว่า หัวข้อท่านรู้สึกมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (3.92?.77) 4) ด้านองค์กร พบว่าหัวข้อองค์กรมีการแจ้งให้ทราบถึงเป้าหมายของ
องค์กรอย่างชัดเจนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (3.91?.64) สรุป พยาบาลวิชาชีพให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการพัฒนาคน และโอกาสความก้าวหน้าในเรื่องการทราบถึงเป้าหมายหรือความคาดหวังในการทำงานมากที่สุด

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย