การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลและโครงสร้างมหภาคของแนวเชื่อมอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็ง SSM356-T6 กับ SSM6061-T6 โดยกรรมวิธีการเชื่อมทิกและการเชื่อมเสียดทานแบบกวน

Main Article Content

อามีณา เมฆารัฐ ประภาศ เมืองจันทร์บุรี เสกสรร สุธรรมานนท์ มูหามัด เต๊ะยอ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลรวมถึงโครงสร้างมหภาคของรอยเชื่อมต่อชนระหว่างอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็งต่างชนิดกัน คือ SSM356-T6 และ SSM6061-T6 ด้วยกระบวนการเชื่อมที่แตกต่างกันระหว่างการเชื่อมเสียดทานแบบกวนและการเชื่อมทิก ซึ่งการเชื่อมเสียดทานแบบกวนเป็นกระบวนการเชื่อมที่สภาวะของแข็ง แต่กระบวนการเชื่อมทิกเป็นการเชื่อมที่สภาวะหลอมละลาย อีกทั้งเป็นกระบวนการที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในการเชื่อมโลหะผสม สำหรับวัสดุที่ใช้ในงานวิจัยเป็นชิ้นงานอะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็งความหนา 4 มิลลิเมตร เป็นวัสดุพื้นฐานสำหรับการเชื่อมต่อชน โดยลวดเติมที่ใช้เป็นอะลูมิเนียมชนิด AA4043 จากผลการทดสอบความแข็งแรงดึงและโครงสร้างมหภาคของรอยเชื่อมทิกและการเชื่อมเสียดทานแบบกวน พบว่ารอยเชื่อมเสียดทานแบบกวนระหว่างอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็ง SSM356-T6 กับ SSM6061-T6 ให้สมบัติเชิงกลที่ดีกว่าการเชื่อมทิก

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย