Improvement Butt Weld of SSM aluminum alloys by Semi-solid State Joining

Main Article Content

ภัสพล บิลหร่อหีม ประภาศ เมืองจันทร์บุรี มูหามัด เต๊ะยอ

Abstract

การปรับปรุงแนวเชื่อมอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็งด้วยวิธีการเชื่อมกึ่งแข็ง เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาโครงสร้างทางกายภาพ มหภาค จุลภาค และสมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียมหล่อผสมกึ่งแข็งเกรด SSM356 ที่ผ่านการเชื่อมในสถานะกึ่งแข็ง
โดยให้ความร้อน บริเวณแนวต่อชนด้วยเครื่องให้ความร้อนแบบขดลวด (Induction Heater) มีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงระหว่าง 580-590?C ตลอดการเชื่อม เชื่อมด้วยสว่านไฟฟ้า ดอกสว่าน 4 mm ที่ความเร็วรอบดอกสว่าน 1,750 rpm มีความ
เร็วเดินแนวเชื่อมที่ 75 mm/min โดยทำการวิจัยที่ 3 สภาวะแตกต่างกันซึ่ง 2 สภาวะแรกจะเป็นการเชื่อมภายใต้บรรยากาศปกติ โดยจะเชื่อมเพื่อหาทิศทางดอกสว่านที่ให้สมบัติเชิงกลของแนวเชื่อมดีที่สุด ได้แก่ 1) การเชื่อมโดยใช้ดอกสว่านทิศทาง
หมุนตามเข็มนาฬิกา 2) การเชื่อมโดยใช้ดอกสว่านทิศทางหมุนทวนเข็มนาฬิกา จากผลการวิเคราะห์พบว่า สภาวะการเชื่อมโดยใช้ดอกสว่านหมุนตามเข็มนาฬิกาให้ผลโครงสร้างทางกายภาพ มหภาค จุลภาคและสมบัติเชิงกลให้ค่ามากกว่าเพียงเล็ก
น้อย จึงได้นำตัวแปรนี้นำไปเชื่อมในสภาวะภายใต้แก๊สปกคลุม (แก๊สไนโตรเจน) อัตราการไหล 5 l/min อุณหภูมิแก๊ส 300?C นำผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพ มหภาค จุลภาคและสมบัติเชิงกลมาเปรียบเทียบกับชิ้นงานที่เชื่อมใน
บรรยากาศปกติด้วยดอกสว่านหมุนตามเข็มนาฬิกา พบว่า ชิ้นงานที่เชื่อมภายใต้แก๊สปกคลุมจะให้ค่าสมบัติ (ค่าความแข็งแรงดึงเท่ากับ 121.7 MPa และมีค่าความแข็งเท่ากับ 63.9 Hv(0.1)) สูงกว่าชิ้นงานที่เชื่อมภายใต้บรรยากาศปกติ (ค่าความแข็ง
แรงดึงเท่ากับ 111.2 MPa และมีค่าความแข็งเท่ากับ 63.2 Hv(0.1))

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย