ผลของการเบ่งคลอดแบบธรรมชาติร่วมกับการควบคุมลมหายใจเบื้องต้นของโยคะต่อระยะเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอดและความเหนื่อยล้าหลังคลอดในหญิงครรภ์แรก

Main Article Content

วันณภา สุขยิ่ง ศศิธร พุมดวง เบญญาภา ธิติมาพงษ์

Abstract

การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเบ่งคลอดแบบธรรมชาติร่วมกับการควบคุมลมหายใจเบื้องต้นของโยคะต่อระยะเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอด และความเหนื่อยล้าหลังคลอดในหญิงครรภ์แรก ที่มารับบริการฝากครรภ์ และมาคลอด ณ โรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี จำนวน 66 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ และกลุ่มที่เบ่งคลอดแบบธรรมชาติร่วมกับการควบคุมลมหายใจเบื้องต้นของโยคะกลุ่มละ 33 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย (1) แผนการสอน 2 เรื่อง คือ  การเบ่งคลอดแบบธรรมชาติ และการควบคุมลมหายใจเบื้องต้นของโยคะ (2) วิดีทัศน์  และแผ่นพับประกอบการสอน และ(3) แบบประเมินความเหนื่อยล้าหลังคลอด 2 ชั่วโมง ซึ่งเครื่องมือทั้งหมดได้ผ่านการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน แบบประเมินความเหนื่อยล้าหลังคลอด 2 ชั่วโมง มีค่าความเที่ยงโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ .90 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีอิสระ และสถิติแมน-วิทนีย์ ยู เทส การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเบ่งคลอดแบบธรรมชาติร่วมกับการควบคุมลมหายใจเบื้องต้นของโยคะต่อระยะเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอด และความเหนื่อยล้าหลังคลอดในหญิงครรภ์แรก ที่มารับบริการฝากครรภ์ และมาคลอด ณ โรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี จำนวน 66 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ และกลุ่มที่เบ่งคลอดแบบธรรมชาติร่วมกับการควบคุมลมหายใจเบื้องต้นของโยคะกลุ่มละ 33 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย (1) แผนการสอน 2 เรื่อง คือ  การเบ่งคลอดแบบธรรมชาติ และการควบคุมลมหายใจเบื้องต้นของโยคะ (2) วิดีทัศน์  และแผ่นพับประกอบการสอน และ(3) แบบประเมินความเหนื่อยล้าหลังคลอด 2 ชั่วโมง ซึ่งเครื่องมือทั้งหมดได้ผ่านการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน แบบประเมินความเหนื่อยล้าหลังคลอด 2 ชั่วโมง มีค่าความเที่ยงโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ .90 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีอิสระ และสถิติแมน-วิทนีย์ ยู เทส ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีลำดับที่ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอด น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ (Z = -3.98, p < .001) และมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเหนื่อยล้าหลังคลอด 2 ชั่วโมง น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ (M = 18.21, S.D. = 10.26 vs M = 32.36, S.D. = 11.68, p < .001) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเบ่งคลอดแบบธรรมชาติร่วมกับการควบคุมลมหายใจเบื้องต้นของโยคะ เป็นวิธีที่ช่วยลดระยะเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอด และลดความเหนื่อยล้าหลังคลอด 2 ชั่วโมง ดังนั้นควรมีการสนับสนุนให้นำมาใช้ในการดูแลผู้คลอดในระยะที่ 2 ของการคลอด

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย