รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาผดุงครรภ์สำหรับนักศึกษาพยาบาล เพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

Main Article Content

จัณทร์ปภัสร์ เครือแก้ว สุรีย์พร กฤษเจริญ กัญจนี พลอินทร์ วรางคณา ชัชเวช ปรียา แก้วพิมล

Abstract

การวิจัยแบบพรรณนาเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาผดุงครรภ์และการทบทวนความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 28 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน 2558 โดยการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  การวิจัยแบบพรรณนาเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาผดุงครรภ์และการทบทวนความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 28 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน 2558 โดยการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมในรายวิชาผดุงครรภ์เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ดังนี้ 1) ภาคทฤษฎี มีรูปแบบการสอนที่ดึงดูดความสนใจของนักศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีสื่อการสอนที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 2) ภาคปฏิบัติ การเรียนรู้สถานการณ์เสมือนจริงในชั้นเรียน แรงผลักดันของอาจารย์นิเทศบนหอผู้ป่วย และแหล่งฝึกที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 3) การทบทวนความรู้ โดยการเตรียมความพร้อมตนเองของนักศึกษา และกลวิธีจัดการทบทวนความรู้โดยอาจารย์ผู้สอน ผลการวิจัยสามารถนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาผดุงครรภ์แก่สถาบันการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสอบผ่านในรายวิชาผดุงครรภ์ต่อไป

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย