ผลของโปรแกรมการคิดเชิงบวกและการผ่อนคลายต่อการลดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

Main Article Content

ชุติกาญจน์ แซ่ตั้น ศศิกานต์ กาละ สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

Abstract

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการคิดเชิงบวกและการผ่อนคลายต่อการลดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นจำนวน 52 ราย ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งในภาคใต้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 26 ราย กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการคิดเชิงบวกและการผ่อนคลาย ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการคิดเชิงบวกและการผ่อนคลาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามความเครียด โดยเครื่องมือทั้งหมด ยกเว้นซีดีเพลงได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และหาความเที่ยงของแบบสอบถามความเครียดได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์ สถิติวิลคอกซัน และสถิติแมนวิทนีย์ยู  การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการคิดเชิงบวกและการผ่อนคลายต่อการลดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นจำนวน 52 ราย ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งในภาคใต้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 26 ราย กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการคิดเชิงบวกและการผ่อนคลาย ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการคิดเชิงบวกและการผ่อนคลาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามความเครียด โดยเครื่องมือทั้งหมด ยกเว้นซีดีเพลงได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และหาความเที่ยงของแบบสอบถามความเครียดได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์ สถิติวิลคอกซัน และสถิติแมนวิทนีย์ยู  ผลการศึกษาพบว่า (1) หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ได้รับโปรแกรมการคิดเชิงบวกและการผ่อนคลาย มีคะแนนความเครียดต่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Z  = 3.21, p < .01) และ (2) หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ได้รับโปรแกรมการผ่อนคลายโดยการคิดเชิงบวก มีคะแนนความเครียด ต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Z = 4.98,    p < .001) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการคิดเชิงบวกและการผ่อนคลายสามารถช่วยลดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นได้ ดังนั้นจึงควรนำโปรแกรมฯ ไปประยุกต์ใช้ลดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพมารดา และทารก

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย