สถานการณ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

Main Article Content

นุสรีนา บินสะแหละหมัน ประณีต ประณีต วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย

Abstract

การศึกษาเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สถานการณ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้  2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ประชากร คือ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งที่มีและไม่มีการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน    เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการและดำเนินการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน และวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสันใช้สูตร KR-20 ได้เท่ากับ 0.94 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน พิสัยควอไทล์ และวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วย Binary Logistic Regression  การศึกษาเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สถานการณ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้  2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ประชากร คือ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งที่มีและไม่มีการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน    เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการและดำเนินการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน และวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสันใช้สูตร KR-20 ได้เท่ากับ 0.94 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน พิสัยควอไทล์ และวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วย Binary Logistic Regression  การศึกษานี้ ได้รับแบบสอบถามตอบกลับคืนมา จำนวน 273 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.8 ผลการศึกษา พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่ม อปท. ที่มีการดำเนินการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ร้อยละ 53.5) มีนโยบายด้านการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินและเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร (ร้อยละ 73.3) และระบุว่ามีงบประมาณเพียงพอ (ร้อยละ 67.1) มีชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 94.5) และมีผู้รับผิดชอบงานหลัก (ร้อยละ 84.9) ส่วนการดำเนินการที่สามารถทำได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เกินกว่าร้อยละ 80 อันดับแรก ได้แก่ ความสามารถติดต่อระหว่างศูนย์รับแจ้งเหตุ/โรงพยาบาล เพื่อขอความช่วยเหลือ (ร้อยละ 94.5) รองลงมา คือ มีการรับแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 93.8) ตามลำดับ ส่วนการดำเนินการที่สามารถทำได้น้อยที่สุด ต่ำกว่าร้อยละ 60 คือ การมีระบบนำทาง GPS ใช้งาน (ร้อยละ 20.5) ส่วนกลุ่ม อปท. ที่ไม่มีการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีถึงร้อยละ 46.5 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอเป็นปัญหาที่พบมากที่สุด (ร้อยละ 81.9) ส่วนปัจจัยที่มีความสำคัญมากต่อการเพิ่มโอกาสในการจัดบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ  อปท. พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 1) นโยบายด้านการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นลายลักษณ์อักษร  2) งบประมาณในการสนับสนุนการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และ 3) การให้ความสำคัญของผู้บริหาร  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่โดย อปท.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย