การพัฒนารูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมในจังหวัดปัตตานี

Main Article Content

รอฮานิ เจะอาแซ ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา คอลีเยาะ เจะแว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ ฉมาพร หนูเพชร สุไฮดาร์ แวเตะ

Abstract

การศึกษาเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง คัดเลือกชุมชนในจังหวัดปัตตานี 1 แห่ง โดยใช้กระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) เก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย 2) พัฒนารูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง 3) ทดลองใช้รูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติด 4) ประเมินผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังการทดลองใช้ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้างและแนวคำถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  การศึกษาเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง คัดเลือกชุมชนในจังหวัดปัตตานี 1 แห่ง โดยใช้กระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) เก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย 2) พัฒนารูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง 3) ทดลองใช้รูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติด 4) ประเมินผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังการทดลองใช้ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้างและแนวคำถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางประกอบด้วย 1) การสร้างการเรียนรู้ใหม่จากต้นแบบที่ดี 2) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันการใช้สารเสพติด 3) การสร้างความตระหนักต่อหน้าที่การเป็นมุสลิมที่ดีและพิษภัยของสารเสพติด 4) การส่งเสริมให้ผู้ใช้สารเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษา หลังจากดำเนินการพบว่า สมาชิกในชุมชนมีทัศนคติต่อผู้ใช้สารเสพติดเชิงบวกเพิ่มขึ้น เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารเสพติดดีขึ้น ผู้ใช้สารเสพติดระดับที่ไม่รุนแรงสามารถลดหรือเลิกใช้สารเสพติด แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารเสพติดในผู้ใช้สารเสพติดที่มีการเสพติดระดับปานกลางและรุนแรง

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย