ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่ออาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อไหล่ยึดติด

Main Article Content

สายใจ นกหนู มณีภรย์ บกสวัสดิ์ มุคลิส อาม๊ะ

Abstract

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนความเจ็บปวด และองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในผู้ป่วยข้อไหล่ยึดติด ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัดตามมาตรฐาน (กลุ่มควบคุม) และกลุ่มที่ได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัดตามมาตรฐานร่วมกับโปรแกรมการออกกำลังกาย (กลุ่มทดลอง) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยข้อไหล่ยึดติด จำนวน 60 คน จับฉลากเข้าสู่กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกการตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัด โปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัดตามมาตรฐาน และโปรแกรมการออกกำลังกาย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติที การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนความเจ็บปวด และองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในผู้ป่วยข้อไหล่ยึดติด ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัดตามมาตรฐาน (กลุ่มควบคุม) และกลุ่มที่ได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัดตามมาตรฐานร่วมกับโปรแกรมการออกกำลังกาย (กลุ่มทดลอง) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยข้อไหล่ยึดติด จำนวน 60 คน จับฉลากเข้าสู่กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกการตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัด โปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัดตามมาตรฐาน และโปรแกรมการออกกำลังกาย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติที ผลการวิจัยพบว่า การให้โปรแกรมการออกกำลังกายร่วมกับการรักษาทางกายภาพบำบัดตามมาตรฐาน ทำให้ระดับคะแนนความเจ็บปวดลดลง และองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในท่า งอ เหยียด กาง หุบ และหมุนข้อไหล่เข้าด้านใน เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่รักษาทางกายภาพบำบัดตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) แต่องศาการเคลื่อนไหวในท่าหมุนข้อไหล่ออกด้านนอกของทั้งสองกลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05) สรุปได้ว่า โปรแกรมออกกำลังกายฯ ส่งผลให้ลดระดับความเจ็บปวด และเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่  สามารถนำไปใช้ในการรักษาทางกายภาพบำบัด และพัฒนาโปรแกรมฯ เพื่อผลการ รักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย