ความเครียดและการจัดการความเครียดของสตรีที่สูญเสียสามีขณะตั้งครรภ์จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

Main Article Content

นิอารีซะห์ เลาะนะ โสเพ็ญ ชูนวล ถนอมศรี อินทนนท์ ปรียา แก้วพิมล

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบบรรยาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของสตรีที่สูญเสียสามีขณะตั้งครรภ์จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 15 ราย คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลตามคุณสมบัติที่กำหนด รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการตรวจสอบจากผู้ให้ข้อมูล  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบบรรยาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของสตรีที่สูญเสียสามีขณะตั้งครรภ์จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 15 ราย คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลตามคุณสมบัติที่กำหนด รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการตรวจสอบจากผู้ให้ข้อมูล  ผลการวิจัย พบว่า ความเครียด และการจัดการความเครียดของสตรีที่สูญเสียสามีขณะตั้งครรภ์จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มีประเด็นหลักเกิดขึ้น 2 ประเด็น คือ 1 การตอบสนองต่อการสูญเสีย ซึ่งมี 3 ประเด็นย่อย คือ 1.1 การรับรู้ภายหลังสูญเสียสามี 1.2 ระยะเวลาในการก้าวผ่านเหตุการณ์ 1.3 จุดเปลี่ยนความคิดสู่การจัดการ และประเด็นที่ 2 คือ การจัดการความเครียด ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อยคือ 2.1 การจัดการด้วยตนเอง และ 2.2 การจัดการโดยได้รับการสนับสนุนอื่น ๆผลการศึกษาครั้งนี้ช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียดและการจัดการความเครียดของสตรีที่สูญเสียสามีขณะตั้งครรภ์จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ทำให้ได้องค์ความรู้พื้นฐานและเข้าใจบริบทของสตรีที่สูญเสียสามี บุคลากรทางการแพทย์สามารถให้การช่วยเหลือสตรีที่สูญเสียสามีได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สตรีเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย