ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก

Main Article Content

วิโรจน์ ฉิ่งเล็ก วารุณี เกตุอินทร์ อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  เพื่อศึกษาประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกโดยผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกจำนวน  20 ราย ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย หนึ่งเดือนหรือหกเดือนขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและบุตรมีสุขภาพแข็งแรงดี การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตพฤติกรรมการให้นมบุตร  วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  เพื่อศึกษาประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกโดยผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกจำนวน  20 ราย ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย หนึ่งเดือนหรือหกเดือนขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและบุตรมีสุขภาพแข็งแรงดี การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตพฤติกรรมการให้นมบุตร  วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการรับรู้ประโยชน์ของนมแม่การมีตัวแบบที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสิ่งที่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น สำหรับอุปสรรคของความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เกิดจากการได้รับอิทธิพลการให้นมจากครอบครัว การไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตนเอง ปัญหาด้านสุขภาพและหัวนม และการขาดความเข้าใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มารดาวัยรุ่นมีความต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และความต้องการความช่วยเหลือจากครอบครัวเพื่อให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย  6 เดือนประสบความสำเร็จ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้  คือ  มารดาวัยรุ่นได้รับอิทธิพลจากครอบครัวโดยเฉพาะจากมารดาตนเอง ปู่ย่าตายาย ที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ดังนั้นบุคลากรด้านสุขภาพควรมีการจัดให้บุคคลเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเข้าร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตลอดจนการฝึกให้ผู้ที่ช่วยเหลือเลี้ยงเด็กด้วยนมแม่สำหรับมารดาวัยรุ่นที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนประสบความสำเร็จ

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย