การศึกษาระบบผลิตออกซิเจนด้วยกังหันลมแบบหลายใบโดยใช้หลักการเก็บพลังงานด้วยการอัดอากาศ

Main Article Content

วสันต์ พลาศัย พลากร พรหมเมศร์

Abstract

การศึกษานี้เป็นการศึกษาระบบอัดอากาศด้วยกังหันลมแบบหลายใบที่ความเร็วลมต่ำเพื่อใช้สำหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อหาความเร็วลมในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับระบบอัดอากาศ, หาอัตราการไหลของอากาศภายในท่อขณะกำลังอัดอากาศและหาความดันของอากาศภายในถังอัดขณะที่มีการอัดอากาศ ในการทดลองระบบอัดอากาศจะมีต้นกำลังในการอัดอากาศจากคอมเพรสเซอร์ต่อเฟืองขับกังหันลมที่แกนใบ โดยการทดลองการอัดอากาศจะประกอบด้วยเครื่องมือวัด (1) Pressure Transmitter เพื่อบันทึกความดันในถังเก็บลม (2) Air Flow Transmitter เพื่อดูการไหลภายในท่อ (3) Anemometer เพื่อวัดความเร็วลมขณะทำการทดลอง (4) Data Logger เพื่อบันทึกข้อมูลแต่ละช่วงเวลา ผลจากการทดลองวัดความเร็วลมในพื้นที่จริงได้ค่าเฉลี่ยที่ 3 m/s, อัตราการไหลภายในท่อสูงสุดไม่เกิน 3 m3/s และความดันภายในถัง 5 bar ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลที่ได้จากการทดลองนั้นเหมาะสำหรับการผลิตออกซิเจนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใช้กังหันลมแบบหลายใบ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากวิธีการแบบเดิมในการผลิตออกซิเจนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง, ระบบผลิตออกซิเจนโดยใช้กังหันลมแบบหลายใบสำหรับการขับคอมเพรสเซอร์เพื่ออัดอากาศเป็นต้นแบบสำหรับการนำไปใช้จริง เพื่อลดค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนและรวมถึงสามารถนำความรู้และหลักการที่ได้เผยแพร่แก่ชุมชนหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย