ระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 50 วัตต์ ด้วยหลักการสะสมพลังงานจากการอัดอากาศ

Main Article Content

วสันต์ พลาศัย อิบรอเฮ็ง ปิยา

Abstract

การศึกษานี้เป็นการศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 50 วัตต์ ด้วยหลักการสะสมพลังงานจากการอัดอากาศด้วยกังหังลมแบบหลายใบเป็นต้นกำลังอัดอากาศที่ความเร็วลมต่ำเพื่อหาความเร็วรอบของเจนเนอเรเตอร์ จากแรงดันภายในถังอากาศอัด เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน ความเร็วรอบและกำลังการผลิต 50 วัตต์ ในการทดลองระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 50 วัตต์ ประกอบด้วยเครื่องมือวัด (1) Pressure Transmitter เพื่อบันทึกความดันในถังเก็บลม (2) Air Flow Transmitter เพื่อดูการไหลภายในท่อ (3) Digital Tachometer เพื่อวัดความเร็วลมของเจนเนอเรเตอร์ (4) Data Logger เพื่อบันทึกข้อมูลแต่ละช่วงเวลา ผลจากการทดลองกำลังงานสูงสุด โดยความดันในถังที่ 4 บาร์ 50 วัตต์ และความเร็วรอบ 940 รอบ/นาทีมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมการทดลองนี้ความดันภายในถังหลังการอัดอากาศจากกังหันลมเริ่มที่ 1.5 บาร์สะสมพลังงานต่อเนื่องในถังอากาศอัดและสิ้นสุดที่ 4 บาร์ด้วยความเร็วรอบเริ่มต้น150รอบ/นาทีกำลังผลิตไฟฟ้าที่ 5 วัตต์ และความเร็วรอบสูงสุด940 รอบ/นาที ได้กำลังผลิต 50 วัตต์ การทดลองนี้สามารถขยายผลผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องหากเพิ่มถังอากาศอัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย