การศึกษาการอบทะลายปาล์มสดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Main Article Content

พงศกรณ์ เทพษร

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาและออกแบบโรงอบทะลายปาล์มสดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสร้างโรงอบทะลายปาล์มสดชนิดเรือนกระจก ขนาด 2 m ? 5.5 m ? 1 m แผ่นหลังคาทรงโค้งทำด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ซึ่งใช้เป็นตัวรับรังสีในตอนกลางวัน ผนังทุกด้านเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตโปร่งแสง เพื่อช่วยทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) ผนังด้านยาวด้านหนึ่งถูกทำเป็นประตูเปิด-ปิด และอีกสามด้านถูกปิดสนิท โดยผนังด้านหน้าและด้านหลังติดตั้งพัดลมดูดเพื่อระบายความชื้นออกสู่ภายนอก ส่วนพื้นของโรงอบทำด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วปูทับด้วยอลูมิเนียมแผ่นบางอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันความชื้นที่จะทำให้แผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ดเกิดความเสียหาย และโครงสร้างภายนอกของโรงอบมีลักษณะเป็นโรงเรือนยกสูงจากพื้น 0.5 m  งานวิจัยนี้ได้ศึกษาและออกแบบโรงอบทะลายปาล์มสดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสร้างโรงอบทะลายปาล์มสดชนิดเรือนกระจก ขนาด 2 m ? 5.5 m ? 1 m แผ่นหลังคาทรงโค้งทำด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ซึ่งใช้เป็นตัวรับรังสีในตอนกลางวัน ผนังทุกด้านเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตโปร่งแสง เพื่อช่วยทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) ผนังด้านยาวด้านหนึ่งถูกทำเป็นประตูเปิด-ปิด และอีกสามด้านถูกปิดสนิท โดยผนังด้านหน้าและด้านหลังติดตั้งพัดลมดูดเพื่อระบายความชื้นออกสู่ภายนอก ส่วนพื้นของโรงอบทำด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วปูทับด้วยอลูมิเนียมแผ่นบางอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันความชื้นที่จะทำให้แผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ดเกิดความเสียหาย และโครงสร้างภายนอกของโรงอบมีลักษณะเป็นโรงเรือนยกสูงจากพื้น 0.5 m  ผลจากการทดลองพบว่าอุณหภูมิภายในโรงอบมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 38 -70 ?C มีความชื้นสัมพัทธ์อากาศภายในเฉลี่ยระหว่าง 35%-46% และจากการศึกษาอัตราการร่วงของผลปาล์ม โดยในช่วงวันที่ 1-5 ของการอบผลปาล์มในโรงอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีอัตราการร่วงเฉลี่ยระหว่าง 20-26 % ของผลปาล์มทั้งทะลาย ส่วนวันที่ 6-7 จะมีอัตราการร่วงเฉลี่ยระหว่าง 7-14 % ส่วนปริมาณน้ำมันที่หีบได้ทั้ง 7 วัน มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 187-260 ml ต่อผลปาล์มร่วง 1 kg และกรดไขมันอิสระในช่วงวันที่ 1-2 มีค่ากรดไขมันอิสระสูงซึ่งเฉลี่ยระหว่าง 10.39-10.51 wt.% และในวันที่ 3 -7 กรดไขมันอิสระมีค่าลดลงเฉลี่ยระหว่าง 1.35-2.97 wt.%

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย