รูปแบบการจัดบริการการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

Main Article Content

เพ็ญนภา มะหะหมัด

Abstract

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ เพื่อศึกษาสถานการณ์ รูปแบบการจัดบริการการดูแลสุขภาพ และความพึงพอใจของกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 64 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและประเมินความพึงพอใจ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.71 และ 0.75 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาการวิจัยแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ เพื่อศึกษาสถานการณ์ รูปแบบการจัดบริการการดูแลสุขภาพ และความพึงพอใจของกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 64 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและประเมินความพึงพอใจ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.71 และ 0.75 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบปัญหาดังนี้ 1) ปัญหาด้านสุขภาพ 2) ปัญหาด้านจิตใจ 3) ปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจ 4) ปัญหาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 5) ปัญหาด้านผู้ดูแล สำหรับรูปแบบการจัดบริการการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ Model การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงร่วมกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุติดเตียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดบริการการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ กลุ่มที่ 2 กลุ่มทีมสุขภาพ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย พบว่า ในภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจต่อรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x=4.78, S.D.=0.19 และ x=4.42, S.D.=0.20) ตามลำดับ

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย