รูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อลดความเครียดแก่นักศึกษาพยาบาลในการทำคลอดครั้งแรก

Main Article Content

วรรณวดี เนียมสกุล

Abstract

การทำคลอดครั้งแรกเป็นประสบการณ์ที่นักศึกษาพยาบาลทุกคนต้องเผชิญตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เนื่องจากการให้การพยาบาลในระยะคลอดมีความสำคัญต่อสุขภาพของมารดาและทารก พยาบาลผดุงครรภ์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลให้มารดาและทารกผ่านช่วงวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัย โดยอาศัยความรู้ความชำนาญและทันต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในระยะคลอดเป็นอย่างดี นักศึกษาพยาบาลเป็นผู้ฝึกหัดเมื่อพบสถานการณ์ดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความเครียดขณะฝึกปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลเสียทั้งต่อนักศึกษาพยาบาลและการให้การดูแลมารดาทารก เนื่องจากความเครียดส่งผลให้ระดับการเรียนรู้และทักษะลดลง บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอรูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อลดความเครียดแก่นักศึกษาพยาบาลในการทำคลอดครั้งแรกที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามีความประทับใจต่อการฝึกปฏิบัติและสามารถให้การพยาบาลแก่มารดาและทารกได้อย่างเต็มศักยภาพ

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ