ความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในหออภิบาลผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Main Article Content

วันดี ชูชาติ จริยา สายวารี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลในการดูแลผู้ป่วยเด็ก เพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในหออภิบาลผู้ป่วยเด็ก ซึ่งมีอายุการทำงานอย่างน้อย 6 เดือนและผ่านประเมินการปฏิบัติงาน จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ 1) แบบสอบถามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็ก เพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ และ3) แบบสอบถามการปฏิบัติของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็ก  เพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ  ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาโดย การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลในการดูแลผู้ป่วยเด็ก เพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในหออภิบาลผู้ป่วยเด็ก ซึ่งมีอายุการทำงานอย่างน้อย 6 เดือนและผ่านประเมินการปฏิบัติงาน จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ 1) แบบสอบถามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็ก เพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ และ3) แบบสอบถามการปฏิบัติของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็ก  เพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ  ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาโดย ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์แบบไคสแควร์ ผลการศึกษา พบว่า 1) ความรู้ของพยาบาลร้อยละ 96.43  อยู่ในระดับสูง (Mean = 23.93, S.D.= 1.82)  2) การปฏิบัติของพยาบาลอยู่ในระดับสูงทุกด้าน (Mean = 3.78, S.D. = 0.13) 3) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจไม่มีความสัมพันธ์กัน (P > 0.05) และไม่สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับการปฏิบัติของพยาบาลได้เนื่องจากมีการปฏิบัติอยู่ในระดับสูงทั้งหมด ผลการวิจัย สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยเด็กเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไป

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย