การศึกษาความอ่อนไหวของค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลอง SWAT ต่อปริมาณน้ำท่าและปริมาณน้ำใต้ดิน: กรณีศึกษาลุ่มน้ำเพชรบุรี

Main Article Content

วนัชพร แมงสาโมง ฮาซัน คอแด๊ะ

Abstract

แบบจำลอง SWAT เป็นแบบจำลองหนึ่งที่นิยมมาใช้งานสำหรับการประเมินทรัพยากรน้ำ การวางแผน และการจัดการทรัพยากรน้ำในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากเป็นแบบจำลองแบบกระจายค่าพารามิเตอร์ ซึ่งในการนำแบบจำลองมาใช้ผู้ใช้ต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การศึกษา โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความอ่อนไหวของค่าพารามิเตอร์จากแบบจำลอง SWAT ที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำท่าและปริมาณน้ำใต้ดิน กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี โดยใช้ดัชนีความอ่อนไหวเป็นตัวกำหนดความอ่อนไหวของค่าพารามิเตอร์ ผลการศึกษาพบว่าพารามิเตอร์ที่มีค่าดัชนีความอ่อนไหวต่อปริมาณน้ำท่ามากที่สุด 4 อันดับ ได้แก่ ค่า curve number (Cn2) ค่าปริมาณน้ำที่ดินสามารถเก็บไว้ได้ (Sol_Awc) ปัจจัยชดเชยการระเหยจากผิวดิน (Esco) และค่าความสามารถการนำน้ำของดิน (Soil_K) ตามลำดับ และพบว่า พารามิเตอร์ที่มีค่าดัชนีความอ่อนไหวต่อปริมาณน้ำใต้ดินมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ ค่าปริมาณที่ดินสามารถเก็บไว้ได้ (Sol_Awc), ความล่าช้าของปริมาณน้ำใต้ดิน (Gw_Delay) ปัจจัยชดเชยการระเหยจากผิวดิน (Esco) ค่าความสามารถการนำน้ำของดิน (Soil_K) และค่า curve number (Cn2) ตามลำดับ ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจำลองเพื่อนำไปใช้ในการประเมินปริมาณน้ำท่าของพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นต่อไป

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย