พฤติกรรมแบบไร้เชิงเส้นของโครงข้อหมุนสามมิติพิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้น

Main Article Content

อิมรอน หะยียูโซะ วัฒนชัย สมิทธากร

Abstract

การก่อสร้างอาคารในงานวิศวกรรมโยธานั้นพบปัญหามากมาย หนึ่งในนั้นคือความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างของอาคารที่เป็นปัญหาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของอาคารแบบไร้เชิงเส้นทั้งทางเรขาคณิตและทางวัสดุที่จะนำไปสู่สภาวะขาดเสถียรภาพได้เร็วขึ้น ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกก็ลดลง งานวิจัยนี้จึงขอนำเสนอการจำลองพฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกต่อการเสียรูปโดยใช้การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นทั้งทางเรขาคณิตที่เหมือนกับพฤติกรรมโครงสร้างจริง นอกจากนี้ยังพิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้นที่ความโค้งตั้งต้น (Out-of-straightness) และความไม่สมบูรณ์ตั้งต้นที่พิกัดจุดต่อ (Out-of-plumbness) ผลการวิเคราะห์พบว่าพฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงข้อหมุนสามมิติบางประเภทลดลงอย่างมากเมื่อพิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้นแม้เป็นเพียงค่าน้อยมาก โครงสร้างจะเข้าสู่สภาวะขาดเสถียรภาพได้เร็วขึ้น

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย