บทบาทของพยาบาลกับการดูแลเยาวชนมุสลิมในการเลิกสูบบุหรี่

Main Article Content

พัชราวดี ทองเนื่อง เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์

Abstract

พฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่มีแนวโน้มเป็นเยาวชนมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าเยาวชนกลายเป็นผู้สูบหน้าใหม่ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นและกลายเป็นผู้สูบประจำเมื่ออายุมากขึ้น สำหรับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีเยาวชนมุสลิมเป็นจำนวนมาก สาเหตุหลักที่ทำให้เยาวชนมุสลิมมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่อาจมาจากบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อม ทำให้เยาวชนไม่สามารถที่จะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และหาทางออกในทางที่ผิดๆ เกิดปัญหาในสังคมตามมา เช่น การใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่ กลุ่มของเยาวชนที่สูบบุหรี่ส่วนมากไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเพื่อเลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากยังไม่เจ็บป่วยรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จึงไม่มีโอกาสได้พบพยาบาลหรือบุคลากรทางสุขภาพ ดังนั้น พยาบาลจึงต้องมีความตระหนักมากขึ้นในการช่วยเหลือเยาวชนให้เลิกสูบบุหรี่ทั้งในชุมชนและครอบครัว โดยใช้แนวปฏิบัติของ The Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) ที่มี 5 ขั้นตอนเพื่อช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ นั่นคือ หลัก 5’As ได้แก่ Ask, Advice, Assess, Assist และ Arrange และประยุกต์หลักการทางศาสนาอิสลาม ได้แก่ หลักศรัทธาหลักปฏิบัติ และหลักจริยธรรม มาปรับใช้ในการช่วยเหลือเยาวชนมุสลิมที่สูบบุหรี่ให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ