ผลของการทดแทนกระถินเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิตแพะและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

Main Article Content

ซารีนา สือแม เทียนทิพย์ ไกรพรม

Abstract

การวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของกระถินเพื่อทดแทนแหล่งอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิตแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50% เพศผู้ ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) มีกลุ่มการทดลอง 3 กลุ่มๆ ละ 5 ซ้ำ ได้แก่ 1) ได้รับหญ้าซิกแนลเลื้อย (Brachiaria humidicola) 100% (กลุ่มควบคุม) 2) ได้รับกระถิน 50% ร่วมกับหญ้า 50% และ 3) ได้รับกระถิน 100% แพะทุกกลุ่มได้รับอาหารข้น 2% ของน้ำหนักตัว พบว่า การเสริมกระถินมีผลต่อสมรรถภาพการผลิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) แพะที่ได้รับกระถิน 100% มีน้ำหนักเพิ่ม (6.00 กก./ตัว) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (3.75 กก./ตัว) และกลุ่มที่ได้รับกระถิน 50% ร่วมกับหญ้า 50% (4.25 กก./ตัว) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ส่วนการเจริญเติบโตของแพะที่ได้รับกระถิน 100% (66.67 กรัม/ตัว/วัน) สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05) และเมื่อแพะได้รับกระถิน 50% ร่วมกับหญ้า 50% และ กระถิน 100% การย่อยได้ของโปรตีน (85.03 และ 82.44%) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (74.82%) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ส่วนกำไรจากการจำหน่ายแพะที่ได้รับกระถิน 100% ได้กำไร (431.84 บาท/ตัว) สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การทดแทนกระถินสดเป็นแหล่งอาหารหยาบส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและการย่อยได้ของโปรตีน โดยไม่มีผลต่อการกินอาหารของแพะ และยังทำให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดในการเลี้ยงแพะ

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย