แนวทางการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนมุสลิมภาคใต้

Main Article Content

สรวงสุดา เจริญวงศ์ พรทิวา พรทิวา นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์ เพียงตะวัน สีหวาน รติ นิรมาณกุล

Abstract

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนมุสลิมภาคใต้ เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง รวมทั้งสิ้น 37 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 5 คน ผู้ดูแลหลัก
5 คน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 27 คน เก็บข้อมูลด้วย การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การบันทึกภาคสนาม การจัดประชุมเวทีชุมชน และการระดมสมอง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า ภาคีเครือข่ายในชุมชนยังไม่มีการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่เฉพาะบริบทวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม และไม่พบการบูรณาการงานระหว่างภาคีเครือข่ายในชุมชนในการจัดการดูแลระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน คือ 1) ภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมสร้างทีมจิตอาสาเยี่ยมบ้าน 2) กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุภายใต้วิถีมุสลิม และ 3) ภาคีสุขภาพร่วมหนุนเสริมศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งข้อเสนอที่ได้เป็นแนวทางการจัดการดูแล
ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและอยู่ภายใต้ศักยภาพชุมชนด้านสำนึกสาธารณะ และวิถีมุสลิม

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย