การพัฒนานวัตกรรมผ้าห่มไฟฟ้าต่ออุณหภูมิร่างกายในทารกเกิดก่อนกำหนด

Main Article Content

วนิสา หะยีเซะ ฮาบิบ บิณอะฮมัด นุรไอดา ซอและ พอตีเมาะ อาแว ฟัตฮียะห์ มะเซ็ง ฟาซียะห์ ยามาโก มุสลีมะห์ หมันหลิน มูนีเราะห์ เวาะสะ รูซีตา เจ๊ะปูเต๊ะ วรัญญา ขุนนุรักษ์ วารีซัน เจ๊ะโซ๊ะ อฟัฟ อาแด

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดหลังการทดลองเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอุณหภูมิร่างกายทารกแรกรับที่ใช้นวัตกรรมผ้าห่มไฟฟ้ากับค่าเฉลี่ยอุณหภูมิร่างกายแรกรับที่หอผู้ป่วยบันทึกไว้ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ทารกเกิดก่อนกำหนดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มควบคุมจำนวน 10 ราย และกลุ่มทดลองจำนวน 10 ราย และพยาบาลวิชาชีพจำนวน 10 ราย ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต นวัตกรรมผ้าห่มไฟฟ้าที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ในส่วนเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกอุณหภูมิร่างกายแรกรับของทารกและแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้นวัตกรรมผ้าห่มไฟฟ้า ได้ค่าดัชนีความตรงของเครื่องมือมากกว่า 0.5 ทุกข้อ และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาคเท่ากับ 0.8 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนาและการทดสอบแมน วิท นีย์ยู เทส การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดหลังการทดลองเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอุณหภูมิร่างกายทารกแรกรับที่ใช้นวัตกรรมผ้าห่มไฟฟ้ากับค่าเฉลี่ยอุณหภูมิร่างกายแรกรับที่หอผู้ป่วยบันทึกไว้ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ทารกเกิดก่อนกำหนดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มควบคุมจำนวน 10 ราย และกลุ่มทดลองจำนวน 10 ราย และพยาบาลวิชาชีพจำนวน 10 ราย ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต นวัตกรรมผ้าห่มไฟฟ้าที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ในส่วนเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกอุณหภูมิร่างกายแรกรับของทารกและแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้นวัตกรรมผ้าห่มไฟฟ้า ได้ค่าดัชนีความตรงของเครื่องมือมากกว่า 0.5 ทุกข้อ และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาคเท่ากับ 0.8 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนาและการทดสอบแมน วิท นีย์ยู เทส  ผลการวิจัยพบว่า อุณหภูมิร่างกายแรกรับของทารกเกิดก่อนกำหนดที่ใช้นวัตกรรมผ้าห่มไฟฟ้า สูงกว่าอุณหภูมิร่างกายแรกรับที่หอผู้ป่วยบันทึกไว้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Z = -3.341, P<0.01) และผลคะแนนความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.27 คะแนน (S.D. = 0.46) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมผ้าห่มไฟฟ้าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในควบคุมอุณหภูมิร่างกายทารกเกิดก่อนกำหนดได้ ทำให้ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำในขณะส่งต่อทารกระหว่างหอผู้ป่วย  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย