การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

Main Article Content

ศิริวรรณ เมืองประเสิรฐ อุษณีย์ คงคากุล นริสา สะมาแอ ทัศณียา ไข้บวช จุฑามาศ เอี่ยมวุฒิวัฒนา สรวงสุดา เจริญวงศ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วมของ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ให้ข้อมูลเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย หัวหน้าพยาบาล หัวหน้าสายการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยและรองหัวหน้าหอผู้ป่วย จำนวน 25 คน และพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติ จำนวน 175 คน เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสนทนากลุ่ม การสังเกต การบันทึกภาคสนาม แบบสอบถามสถานการณ์การนิเทศทางคลินิก และแนวคำถามปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศทางคลินิกของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติทดสอบค่าที (dependent t-test) การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วมของ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ให้ข้อมูลเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย หัวหน้าพยาบาล หัวหน้าสายการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยและรองหัวหน้าหอผู้ป่วย จำนวน 25 คน และพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติ จำนวน 175 คน เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสนทนากลุ่ม การสังเกต การบันทึกภาคสนาม แบบสอบถามสถานการณ์การนิเทศทางคลินิก และแนวคำถามปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศทางคลินิกของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติทดสอบค่าที (dependent t-test)  ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย แผนการนิเทศทางคลินิก 12 แผน และขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจน โดยผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วมไปในทางบวก ผู้นิเทศรับรู้ว่า มีความรู้เพิ่มขึ้น มีความมั่นใจในการนิเทศ และมีแนวทางในการนิเทศที่ชัดเจน ส่วนผู้รับการนิเทศรับรู้ว่า ได้อ่านวิชาการทวนความรู้ มีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม และขั้นตอนการนิเทศชัดเจนช่วยให้ไม่เครียด ทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจหลังใช้รูปแบบการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=3.65; p<.05 และ t=8.86; p<.05 ตามลำดับ) ส่วนปัจจัยแห่งความสำเร็จครั้งนี้ คือ กระบวนการมีส่วนร่วม และการเสริมแรงจูงใจ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย