นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีพัฒนาความรู้และทักษะการพยาบาลในคลินิกอย่างไร: การวิจัยแบบวิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก

Main Article Content

จิตตินันท์ พงสุวรรณ Julie Boddy Martin Woods กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์

Abstract

การวิจัยแบบวิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีฐานรากแบบสเตราส์ (Straussian grounded theory) นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษามุมมองของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนในระดับปริญญาตรีต่อวิธีการพัฒนาทักษะการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ใช้บริการในคลินิก จากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก จำนวน 32 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย การสัมภาษณ์เชิงลึกพร้อมบันทึกเทป ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการบันทึกภาคสนาม เพื่อให้เกิดการตรวจสอบแบบสามเส้า  การวิจัยแบบวิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีฐานรากแบบสเตราส์ (Straussian grounded theory) นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษามุมมองของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนในระดับปริญญาตรีต่อวิธีการพัฒนาทักษะการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ใช้บริการในคลินิก จากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก จำนวน 32 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย การสัมภาษณ์เชิงลึกพร้อมบันทึกเทป ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการบันทึกภาคสนาม เพื่อให้เกิดการตรวจสอบแบบสามเส้า  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการกำหนดรหัส พบ หมวดข้อมูลการพัฒนาทักษะการพยาบาลของกลุ่มตัวอย่างใน 2 ระยะ ดังนี้ ระยะแรก คือ หมวดข้อมูล พัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อต่อยอดการฝึกปฏิบัติ ซึ่งมี ความกลัวและความวิตกกังวลต่อการฝึกปฏิบัติงาน และความกลัวเกี่ยวกับการไม่เข้าใจปัญหาผู้ใช้บริการ เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ ระยะต่อมา คือ หมวดข้อมูล ทุ่มเทเรียนรู้วิธีการดูแล ซึ่งมี ความคาดหวังของผู้นิเทศภายใต้วัฒนธรรมไทย   เป็นปัจจัยสำคัญในการจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างบางรายที่มีปัจจัยภายใน คือ ความปรารถนาในการเรียนรู้ เป็นแรงจูงใจในระยะหลังร่วมด้วย สามารถประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ที่นำไปสู่การบรรลุกระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎี (core category) การพัฒนาทักษะการพยาบาลเพื่อการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยนี้ เป็นแนวทางให้อาจารย์พยาบาลส่งเสริมการบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ใช้บริการในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย