การสร้างแอปพลิเคชัน “โตไปไม่โกง” เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวคิดโรงเรียนสุจริต (Upright School) สำหรับเยาวชนของชาติ

Main Article Content

ผการัตน์ ทองจันทร์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและสร้างแอปพลิเคชัน “โตไปไม่โกง” เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน “โตไปไม่โกง” เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแอปพลิเคชัน “โตไปไม่โกง” เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส จำนวน 43 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนครูโครงการโรงเรียนสุจริตจำนวน 15 คน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แอปพลิเคชัน “โตไปไม่โกง” เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแอปพลิเคชัน ทดสอบค่าความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้วิธีคูเดอร์-ริชชาร์ดสัน (KR-20) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและสร้างแอปพลิเคชัน “โตไปไม่โกง” เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน “โตไปไม่โกง” เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแอปพลิเคชัน “โตไปไม่โกง” เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส จำนวน 43 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนครูโครงการโรงเรียนสุจริตจำนวน 15 คน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แอปพลิเคชัน “โตไปไม่โกง” เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแอปพลิเคชัน ทดสอบค่าความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้วิธีคูเดอร์-ริชชาร์ดสัน (KR-20) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที ผลการวิจัยพบว่า 1. แอปพลิเคชัน “โตไปไม่โกง” เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน มีเนื้อหาทั้งหมด 4 บทเรียน ได้แก่ 1.) เรื่องวินัย 2.) เรื่องความซื่อสัตย์ 3.) เรื่องการอยู่อย่างพอเพียง 4.) เรื่องการมีจิตสาธารณะ 2. มีประสิทธิภาพ คือ 85.00/85.70 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แอปพลิเคชัน “โตไปไม่โกง” เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 สรุปได้ว่ากระบวนการสร้างแอปพลิเคชัน “โตไปไม่โกง” เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวคิดโรงเรียนสุจริต สำหรับเยาวชนของชาติ เป็นอีกเทคโนโลยีที่สามารถสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการโครงการโรงเรียนสุจริตและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแอปพลิเคชันทางการศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีขีดจำกัดของการเรียนรู้

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย