การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาที่มีผลต่อการตอบรับในเชิงพาณิชย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอฆอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

Main Article Content

เกศแก้ว ประดิษฐ์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอฆอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รวมถึงเปรียบเทียบผลตอบรับในเชิงพาณิชย์ของบรรจุภัณฑ์เดิมกับของบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนา วิธีดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลบรรจุภัณฑ์จากแบบสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกคนจำนวน 20 ราย และบุคลากรภาครัฐ จำนวน 3 ราย ในด้านตัวบรรจุภัณฑ์ ด้านตราสินค้า และด้านการแสดงข้อมูลบนฉลาก  รวมถึงศึกษาข้อมูลผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์เดิมโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 200 ราย ระยะที่ 2 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผู้วิจัยสร้างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 5 แบบ ตามความต้องการ และนำแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บุคลากรภาครัฐ และผู้บริโภคประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม จำนวน 408 ราย กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ระยะที่ 3 เปรียบเทียบผลตอบรับในเชิงพาณิชย์ของบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนากับของบรรจุภัณฑ์เดิมจากยอดขายเป็นร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอฆอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รวมถึงเปรียบเทียบผลตอบรับในเชิงพาณิชย์ของบรรจุภัณฑ์เดิมกับของบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนา วิธีดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลบรรจุภัณฑ์จากแบบสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกคนจำนวน 20 ราย และบุคลากรภาครัฐ จำนวน 3 ราย ในด้านตัวบรรจุภัณฑ์ ด้านตราสินค้า และด้านการแสดงข้อมูลบนฉลาก  รวมถึงศึกษาข้อมูลผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์เดิมโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 200 ราย ระยะที่ 2 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผู้วิจัยสร้างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 5 แบบ ตามความต้องการ และนำแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บุคลากรภาครัฐ และผู้บริโภคประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม จำนวน 408 ราย กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ระยะที่ 3 เปรียบเทียบผลตอบรับในเชิงพาณิชย์ของบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนากับของบรรจุภัณฑ์เดิมจากยอดขายเป็นร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า แบบบรรจุภัณฑ์ช่วยให้ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าโดดเด่น ถ้าเลือกใช้ถุง Vacuum 110 ไมครอน (ไม่พิมพ์ข้อความ) กว้าง 20 ซม. ยาว 28 ซม.ขนาดบรรจุหนึ่งกิโลกรัม บรรจุในกล่องกระดาษที่รองรับน้ำหนักข้าว 1 กิโลกรัม ขนาดกว้าง 21 ซม. ยาว 29 ซม. ลักษณะสีพื้นหลังเป็นสีชมพูบ่งบอกความเป็นผู้หญิง ใช้สีตัดตัวอักษร ด้วยสีน้ำตาล และสีเหลืองทอง ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาในด้านอัตลักษณ์เฉพาะระดับมาก (x= 4.14, S.D.= 0.58) ด้านออกแบบกราฟิก ระดับมาก (x= 4.12, S.D.= 0.47) และด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ระดับมาก x(= 4.06, S.D.= 0.63) ผลตอบรับในเชิงพาณิชย์ของบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาสูงกว่าของบรรจุภัณฑ์เดิม คิดเป็นร้อยละ 26.99

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย