การฝึกโยคะเพื่อลดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

Main Article Content

รุจา แก้วเมืองฝาง สุภาพร ปรารมย์ พัชรินทร์ วิหคหาญ นิธิมา สุภารี

Abstract

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และอาจมีแหล่งสนับสนุนทางสังคมไม่เพียงพอ ทำให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นไม่พร้อมต่อการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ รู้สึกสับสน กลัว วิตกกังวล และเครียดตามมา ความเครียดที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบทั้งต่อหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและทารกในครรภ์ วิธีการที่ช่วยลดความเครียดมีมากมาย แต่วิธีหนึ่งที่ช่วยลดความเครียดได้ดีก็คือ การฝึกโยคะ ดังนั้นหากหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นฝึกโยคะในระหว่างตั้งครรภ์ โดยเน้นการควบคุมลมหายใจเข้าออก ช้าลึก ตามหลักการ 8 ประการของอัษฏางคโยคะ ซึ่งประกอบด้วย ประโยชน์ของการฝึกโยคะ หลักการและวิธีการฝึกโยคะ อย่างถูกต้องสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ครั้งละ 30-40 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 ครั้ง จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีจิตใจที่สงบ ผ่อนคลาย มีสมาธิ ความเครียดลดลง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ