อิทธิพลของช่วงเวลาและความดันในการฉีดเชื้อเพลิงปาล์มไบโอดีเซลในระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซลแบบรางร่วม

Main Article Content

ประทาน ศรีชัย

Abstract

This research presents fuel injection rate measurement with high pressure diesel Injection System (Common Rail) on fuel injection pressure simulated real engine conditions. The investigation of  relationship between fuel injection rate for diesel and palm biodiesel were studied by Zeuch's method.  . This work aim to study influence of energizing duration and fuel injection pressure with results injection rate, Energy contents, Average speed and Reynolds number.  The results showed that: Increasing fuel injection timing results in increased fuel injection, but as the fuel injection pressure increases, the injection volume is greater than the fuel injection time. The result of energy content. The average fuel injection rate and the Reynolds number of palm biodiesel are less than diesel due to increased viscosity of palm biodiesel. The fuel flow resistance and consequently the effect of fuel dispersion decreases. The way to reduce the amount of biodiesel fuel has done by increasing the fuel injection pressure to reduce the fuel injection resistance.                                                                           

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย