การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินามลบผสมกับการแจกแจงลินด์เลย์ที่มีสองพารามิเตอร์โดยใช้วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด

Main Article Content

สุนทรี เด่นเทศ อำไพ ทองธีรภาพ วินัย โพธิ์สุวรรณ์

Abstract

การแจกแจงทวินามลบผสมกับการแจกแจงลินดเลย์ที่มีสองพารามิเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นเป็นการแจกแจงใหม่ที่น่าสนใจ ในบทความนี้ต้องการพัฒนาการประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินามลบผสมกับการแจกแจงลินดเลย์ที่มี การแจกแจงทวินามลบผสมกับการแจกแจงลินดเลย์ที่มีสองพารามิเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นเป็นการแจกแจงใหม่ที่น่าสนใจ ในบทความนี้ต้องการพัฒนาการประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินามลบผสมกับการแจกแจงลินดเลย์ที่มี
สองพารามิเตอร์โดยใช้วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด และแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวด้วยการจำลอง ผลการเปรียบเทียบ พบว่า การประมาณค่าด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อ
ตัวอย่างมีขนาดใหญ่โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ นอกจากนี้ได้แสดงการประยุกต์การแจกแจงทวินามลบผสมกับการแจกแจงลินดเลย์ที่มีสองพารามิเตอร์กับชุดข้อมูลจริง พบว่า การแจกแจงทวินามลบ
ผสมกับการแจกแจงลินดเลย์ที่มีสองพารามิเตอร์มีภาวะสารูปดีกับข้อมูลได้ดีกว่าการแจกแจงปัวซง การแจกแจงทวินามลบ การแจกแจงทวินามลบผสมกับการแจกแจงลินดเลย์ เมื่อใช้ค่าพีของสถิติทดสอบแอนเดอร์สันดาร์ลิงสำหรับข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย