การจัดการคุณภาพสำหรับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในชุมชน

Main Article Content

พรรณเพ็ญ พลาศัย

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และหัวหน้าชุมชน โดยเป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 ราย ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี วิเคราะห์เนื้อหา เพื่อสังเคราะห์ให้ได้ปัจจัยที่ต้องการ ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยที่มีผลกระทบกับการจัดการคุณภาพในการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในชุมชนจำนวน 14 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย ความเป็นผู้นำ, การสื่อสาร, การทำงานเป็นทีม, มุ่งเน้นกระบวนการ, การมุ่งเน้นลูกค้า, การจัดการเทคโนโลยี, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, สารสนเทศและการ
วิเคราะห์, การพัฒนางานวิจัย, การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, การจัดการฝึกอบรม, คุณภาพของผลิตภัณฑ์, การวัดผลลัพธ์, และประสิทธิภาพทางการเงิน ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้องค์กรต่าง ๆ นำไปพัฒนาการจัดการคุณภาพ
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย