Learning Experiences through Reflection on Action in Pediatric Nursing Practice

Main Article Content

อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ วารุณี เกตุอินทร์ วิโรจน์ ฉิ่งเล็ก สุวรรณี แสงอาทิตย์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลผ่านการสะท้อนคิดหลังการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กโดยผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 เก็บ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลผ่านการสะท้อนคิดหลังการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กโดยผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการให้การเขียนสะท้อนคิด จำนวน 89 ราย และคัดเลือกนักศึกษาที่เป็นตัวแทนกลุ่มจำนวน 4 กลุ่มๆ ละ 4-6 คน รวม 23 ราย มาสนทนากลุ่ม โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหา  การศึกษาพบ 3 ประเด็นหลักคือ ความรู้สึกตื่นเต้นและท้าทายในการปฏิบัติการพยาบาลกับเด็ก จากการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กและครอบครัว  การมีปฏิสัมพันธ์กับครูพี่เลี้ยงอาจารย์นิเทศและเพื่อนต่างสถาบัน เป็นประเด็นท้าทายสำหรับนัก
ศึกษาในการเริ่มฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับเด็กและการสร้างความไว้วางใจ  เกิดการเจริญงอกงามในศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลเกิดขึ้นจากการที่นักศึกษามีการประยุกต์ใช้ความรู้จากชั้นเรียนสู่การปฏิบัติการพยาบาลเด็ก มีความรู้สึกมั่นใจในตน
เองในการปฏิบัติการพยาบาลเด็กและการปฏิบัติการพยาบาลเด็กช่วยเติมเต็มมิติของการเป็นพยาบาล  และความต้องการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการพยาบาลเด็กทั้งการฝึกทำกรณีศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและการฝึกค้นหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลเด็กก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก อาจารย์นิเทศควรจะให้ความสำคัญในการสาธิตทักษะการสื่อสารกับการให้การพยาบาล  และเน้นถึงการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก  อาจารย์นิเทศอาจจะใช้กลวิธีต่างๆ มาช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้  เช่น  การดูวีดีโอ  การสร้างสถานการณ์จำลอง  และการแสดงบทบาทสมมติ  นอกจากนี้ทีมสุขภาพก็มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแบบให้กับนักศึกษาใน
การมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กและครอบครัว  รวมทั้งความรับผิดชอบในการให้การพยาบาล

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย