การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้ เทคนิค RAPD และเทคนิค HAT-RAPD

Main Article Content

นรารัตน์ วัฒนาพันธ์ วุฒิชัย ศรีช่วย

Abstract

ข้าวเป็นอาหารหลักของประชากร และยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละภาคแตกต่างกัน จึงทำให้พืชพื้นเมืองรวมถึงข้าวในพื้นที่ภาคใต้มีความหลากหลาย ข้าวเป็นอาหารหลักของประชากร และยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละภาคแตกต่างกัน จึงทำให้พืชพื้นเมืองรวมถึงข้าวในพื้นที่ภาคใต้มีความหลากหลาย
ด้วย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของข้าวพื้นเมืองที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เทคนิค RAPD และ HAT-RAPD พบว่า เทคนิค RAPD สามารถแบ่งข้าวได้เป็น 2 กลุ่ม โดย กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ข้าวสายพันธุ์
หอมกระดังงา พันธุ์ซีบูกันตัง กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย ข้าวสายพันธุ์สังข์หยด พันธุ์เล็บนกปัตตานี ในขณะที่เทคนิค HAT-RAPD สามารถแบ่งข้าวได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ข้าวสายพันธุ์หอมกระดังงา พันธุ์ซีบูกันตัง และพันธุ์เล็บนกปัตตานี ส่วน
ข้าวสายพันธุ์สังข์หยด ถูกจัดแยกอยู่ในกลุ่มที่สอง นอกจากนี้ ยังพบว่า การนำไพรเมอร์ของเทคนิค RAPD ไปใช้กับเทคนิค HAT-RAPD และการนำไพรเมอร์ของเทคนิค HAT-RAPD ไปใช้กับเทคนิค RAPD ให้ผลเหมือนกับการใช้เทคนิค RAPD 
ดังนั้น การใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับพืชที่ต้องการวิเคราะห์จึงมีความจำเป็นในการหาความสัมพันธ์ของสายพันธุ์ข้าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์ต่อไป

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย