จิตตปัญญาศึกษา : การจัดการเรียนรู้รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

กรศศิร์ ชิดดี ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ รุจา แก้วเมืองฝาง

Abstract

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยมให้ความสำคัญกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจ อย่างใคร่ครวญ ซึ่งเน้นการพัฒนาด้านในอย่างแท้จริง การจัดกระบวนการเรียนรู้แนว ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยมให้ความสำคัญกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจ อย่างใคร่ครวญ ซึ่งเน้นการพัฒนาด้านในอย่างแท้จริง การจัดกระบวนการเรียนรู้แนว
จิตตปัญญาศึกษา สามารถนำมาจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ แบบเน้นตัวผู้เรียนนำตนเอง และแบบเน้นประสบการณ์ สามารถสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 
และการป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับนักศึกษาพยาบาล โดยมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดและหลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังของรูปแบบ 3) ผลลัพธ์ของรูปแบบ 4) สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ 5) กระบวน
การเรียนการสอนของรูปแบบ และ 6) การประเมินผลหรือประสิทธิผลของรูปแบบ โดยการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบ่งมิติการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ มิติความดี และความจริง มิติความงาม และมิติความรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) สงบนิ่งอยู่กับตนเอง การสงบนิ่งเป็นการพัฒนาฐานกายเพื่อการลงมือกระทำ (HAND) 2) การให้ความรู้เป็นการพัฒนาฐานหัวเพื่อการคิด (HEAD) 3) สรรค์สร้าง
ประสบการณ์จากกิจกรรมกระบวนการสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาฐานใจเพื่อการรู้สึก (HEART) และ 4) การสะท้อนคิดจากการจัดกิจกรรม (Reflection) นำไปสู่การวางแผนจัดการเรียนรู้ด้วยจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การ
ปฏิบัติตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 2) วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 3) กิจกรรม 4) ผลที่คาดว่าจะเกิดกับนักศึกษา และนำไปปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยจิตตปัญญาศึกษา กิจกรรมสงบนิ่งประกอบด้วย การฝึกสติ ด้วยการใคร่
ครวญและด้วยการเจริญสติวิปัสสนา กิจกรรมฝึกสติด้วยการเคลื่อนไหว กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยขั้นปรับฐานกาย และขั้นเปิดฐานใจ กิจกรรมพัฒนาฐานคิด และเสริมสร้างประสบการณ์ 

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ