Less Physical Activity and Inappropriate Food Consumption were Risk Factors for Diabetes Mellitus and Hypertension among Risk Group in Khokkhian Subdistrict, Mueang District, Narathiwat Province

Main Article Content

อรฤทัย พรหมสงค์ อัยนาอ์ หวังแอ กษิตินาถ ทองวิเศษ ชนาธิป จตุรพิธพรรัตน์ วุฒิพงศ์ สุวรรณนิตย์

Abstract

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มเสี่ยง ตำบล งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มเสี่ยง ตำบล
โคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 244 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC=0.76) ใช้สถิติเชิงพรรณนาและทดสอบความสัมพันธ์ใช้สถิติไค
ว์สแควร์  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีดัชนีมวลกายมากกว่าระดับปกติร้อยละ 53.9 มีความรู้เรื่องโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 77.5 และ 75.4 ตามลำดับ มีการรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 53.3 และ 42.2 ตามลำดับ มีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=0.77) และพบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัจจัยเชิงบวก/ปัจจัยป้องกันซึ่งมีความถี่ของการปฏิบัติที่น้อย จำนวน 3 
ปัจจัย ได้แก่ ด้านภาวะความเครียด ด้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ รวมทั้งด้านยาและฮอร์โมนที่ร่างกายได้รับ ส่วนปัจจัยเชิงลบ/ปัจจัยเสี่ยงพบจำนวน 2 ปัจจัย คือ ด้านการบริโภคอาหาร และด้านการออกกำลังกาย นอกจากนี้ด้าน
การออกกำลังกายพบมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา (p=.005) และรายได้ (p<.001) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 6,000 บาทต่อเดือน มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะด้านการออกกำลังกายที่น้อยและการบริโภคอาหารประเภทผัด/ทอดและขนมหวานเป็นประจำ สอดคล้องกับผลของค่าดัชนีมวลกายที่เกินช่วงมาตรฐานในร้อยละที่สูง คำสำคัญ: เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประชากรกลุ่มเสี่ยง

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย