การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤติใกล้ตายตามมุมมองมุสลิมในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

Main Article Content

กฤตยา แดงสุวรรณ ชฎาพร ฟองสุวรรณ บาซอรี มาแจ อาดีละห์ จิบูละ

Abstract

การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤติใกล้ตายตามมุมมองมุสลิมและผลลัพธ์จากการใช้รูปแบบการดูแลฯในห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤติใกล้ตายตามมุมมองมุสลิมและผลลัพธ์จากการใช้รูปแบบการดูแลฯในห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพ 
จำนวน 25 คน และญาติผู้ป่วยมุสลิมในภาวะวิกฤติใกล้ตายจำนวน 30 ราย กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการดูแลฯ บูรณาการแนวคิดการช่วยฟื้นคืนชีพตามมาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และหลักความเชื่อของศาสนาอิสลาม เครื่องมือหลักในการวิจัย คือ แบบประเมินการใช้แนวปฏิบัติการดูแลฯและแบบประเมินความพึงพอใจของญาติและพยาบาลวิชาชีพ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์เพียรสันแบบประเมินการใช้แนวปฏิบัติการดูแลเท่ากับ .83 และ แบบประเมินความพึงพอใจของญาติและพยาบาลวิชาชีพครอนบาคแอลฟ่าเท่ากับ .84 และ .75 ตามลำดับ  ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการดูแลฯที่พัฒนาประกอบด้วยองค์ประกอบที่สอดคล้องกับมุมมองมุสลิมในพื้นที่ ตั้งแต่การเตรียมการช่วยฟื้นคืนชีพจนกระทั่งส่งมอบศพผู้ป่วยที่เสียชีวิตให้กับญาติ  ผลการศึกษาครั้งนี้ได้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยฯที่ผสมผสานหลักความเชื่อทางศาสนาอิสลามกับแนวปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพตามมาตรฐานได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนของการจัดบริการการพยาบาลในห้องฉุกเฉิน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย