พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้านอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Main Article Content

สุธิศา ทองประสิทธิ์ นัยนา หนูนิล จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์

Abstract

การใช้ยาที่ถูกต้อง มีความสำคัญและจำเป็นเพื่อช่วยชีวิตและช่วยให้มีการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ แต่กลับพบว่ายังมีการวิจัยน้อยมากเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยารับประทานและยาสูดพ่นของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน การวิจัย การใช้ยาที่ถูกต้อง มีความสำคัญและจำเป็นเพื่อช่วยชีวิตและช่วยให้มีการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ แต่กลับพบว่ายังมีการวิจัยน้อยมากเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยารับประทานและยาสูดพ่นของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน การวิจัย
เชิงพรรณนาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในระยะสงบ (stable COPD) จำนวน 274 ราย โดยการสุ่ม
แบบโควต้าจาก 10 ตำบล เก็บข้อมูลเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม พ.ศ.2559 เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและสุขภาพ แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ยารับประทานและยาสูดพ่น มีค่าเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.80 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา  ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ยารับประทานที่เหมาะสม แต่ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ การตรวจสอบการหมดอายุของยาก่อนรับประทาน (x=2.18, S.D.=.92) และการรับประทานยาตรงตามเวลา (c=2.39, 
S.D.=0.81) สำหรับพฤติกรรมการใช้ยาสูดพ่น พบที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ การทดสอบยาในกระบอกยาสูดพ่นว่ายาหมดหรือไม่ (c=1.98, S.D.=.83) การทำความสะอาดปากกระบอกยาสูดพ่น (c=2.76, S.D.=.86) ข้อเสนอแนะ พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ควรมีการประเมินความสามารถและปัญหาพฤติกรรมการใช้ยาทั้งยารับประทานและยาสูดพ่น รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาอย่างถูกต้องซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย