ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามการรับรู้ของพยาบาลต่อการรายงานอุบัติการณ์ ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Main Article Content

วัชรีย์ แสงมณี ยุพิณ วัฒนสิทธิ์ น้ำทิพย์ แก้ววิชิต

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามการรับรู้ของพยาบาลต่อการรายงานอุบัติการณ์ ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว โดยใช้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามการรับรู้ของพยาบาลต่อการรายงานอุบัติการณ์ ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว โดยใช้
กรอบแนวคิดของ บลูม กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อย่างน้อย 6 เดือน คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 297 คน เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน เมษายน - 
กรกฎาคม 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบความรู้เรื่องการรายงานอุบัติการณ์ แบบวัดทัศนคติเรื่องการรายงานอุบัติการณ์ และ แบบสอบถามการปฏิบัติตามการรับรู้
ของพยาบาลต่อการรายงานอุบัติการณ์ ซึ่งเครื่องมือทั้งหมดได้ผ่านการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน แบบทดสอบความรู้ มีค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสันได้ .76 แบบวัดทัศนคติ และแบบสอบถามการปฏิบัติ
ตามการรับรู้ของพยาบาลต่อการรายงานอุบัติการณ์ มีค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคได้ .72 และ .80 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องการรายงานอุบัติการณ์ในระดับมาก (x=11.33, S.D.=1.67) มีทัศนคติต่อการรายงานอุบัติการณ์ในระดับสูง (x=4.00, S.D.=0.43) และมีการปฏิบัติตามการรับรู้ต่อการรายงานอุบัติการณ์ในระดับ
มาก (x=3.45, S.D.=0.38) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฎิบัติตามการรับรู้ของพยาบาลต่อการรายงานอุบัติการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r =.28, p<.01) จากการวิจัย มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีกิจกรรมหรือ
แนวทางสนับสนุนการปลูกฝังทัศนคติ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติเมื่อมีอุบัติการณ์ ให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย