ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการควบคุมอาหารต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานมุสลิมที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

Main Article Content

ฮามีด๊ะ แวและ ทิพมาส ชิณวงศ์

Abstract

การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการควบคุมอาหารต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการควบคุมอาหารต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน
มุสลิมที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานมุสลิมที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 30 คน โดยได้รับการ
พยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลอง 30 คน ได้รับการพยาบาลโดยใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการควบคุมอาหาร ประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการควบคุมอาหาร 2) คู่มือการส่งเสริมการควบคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยเบา
หวานมุสลิมระยะที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และ 3) แผนการสอนเกี่ยวกับการส่งเสริมการควบคุมอาหาร เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพ 2) 
แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมอาหารของผู้ป่วยเบาหวานมุสลิม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.80 และ 3) เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ไคสแควร์ และสถิติทดสอบที  ผลการศึกษาพบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมอาหารของผู้ป่วยเบาหวานมุสลิมหลังการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลสูงกว่าก่อนใช้แนวปฏิบัติ (p < .001) และสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ (p < .001) และ 2) ระดับ
น้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานมุสลิมหลังการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการควบคุมอาหารลดลงมากกว่าก่อนการใช้แนวปฏิบัติ (p < .001) และต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ (p < .001) การศึกษาครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า 
ควรนำแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการควบคุมอาหารไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานมุสลิมที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ในหน่วยงาน โดยมีการดัดแปลงและพัฒนาให้เหมาะสม 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย