ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการกำกับตนเองของนักศึกษาพยาบาลโดยการจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึกในวิชาวิจัยทางการพยาบาล

Main Article Content

ดวงเนตร ธรรมกุล ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ ณัฐยา ศรีทะแก้ว

Abstract

การวิจัยกึ่งทดลอง แบบวัดก่อน-หลังการทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึก เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการกำกับตนเองก่อน และขณะเรียนแบบตก การวิจัยกึ่งทดลอง แบบวัดก่อน-หลังการทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึก เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการกำกับตนเองก่อน และขณะเรียนแบบตก
ผลึก และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 33 คน ที่เรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ทดลอง ประกอบด้วย รูป
แบบการจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึก เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ แบบวัดพฤติกรรมการกำกับตนเอง และแบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรง
คุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.83, 0.87 และ 0.89 ตรวจสอบความเที่ยงของแบบทดสอบความรู้และแบบวัดพฤติกรรมการกำกับตนเองได้ 0.62 และ 0.90 ตามลำดับ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิงในการ
วิเคราะห์  ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่เรียนแบบตกผลึกมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียน (M=24.75, S.D.=3.72) สูงกว่าก่อนการเรียน (M=21.59, S.D.=2.42) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และพฤติกรรมการกำกับตนเอง 
พบว่าขณะเรียน (M=88.56, S.D.=6.25) สูงกว่าก่อนการเรียน (M=76.84, S.D.=7.90) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การสอนแบบตกผลึกช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาล ดังนั้น การส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึกสามารถนำมาพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย