การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากความเร็วลมต่ำในประเทศไทย

Main Article Content

วสันต์ พลาศัย

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากความเร็วลมต่ำในประเทศไทย จากกังหันลมแบบหลายใบสำหรับเครื่องอัดอากาศด้วย CFD การใช้โปรแกรมในการทำนายผลลัพธ์ ใช้เวลาลดลง ประหยัดงบประมาณเพื่อสร้างโครง งานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากความเร็วลมต่ำในประเทศไทย จากกังหันลมแบบหลายใบสำหรับเครื่องอัดอากาศด้วย CFD การใช้โปรแกรมในการทำนายผลลัพธ์ ใช้เวลาลดลง ประหยัดงบประมาณเพื่อสร้างโครง
สร้างที่มีค่าใช้จ่ายสูง แบบจำลองนี้แสดงการไหลของอากาศในการไหลแบบปั่นป่วน ความเร็วลมที่มีผลต่อการยกใบพัดกังหัน วิธีการได้กำหนดค่าที่ใช้ในโมเดลแบบเซลล์ Tetrahedra ใน CFD ความเร็วลมต่ำสุดคือ 1 เมตร / วินาทีและความเร็วลม
สูงสุดคือ 5 เมตร / วินาทีและมีแรงบิด 2.54076 N.m และ 64.0231 N.m ตามลำดับ มีโหนดในการคำนวณ 3915694 โหนด ผลลัพธ์ของแบบจำลองมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับทฤษฎี สามารถนำผลลัพธ์จากแบบจำลองไปคำนวณเพื่อ
สร้างกังหันลมหลายสายสำหรับระบบอัดอากาศสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย