The Comparative Study of Shrimp Drying Process with Low Humidity Air and Hot Air Drying -

Main Article Content

ณัฏฐวัฒน์ วิสัยพรม ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ วสันต์ พลาศัย

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการอบแห้งกุ้งด้วยระบบการอบแห้งเเบบความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ (Relative Humidity Air Drying) เปรียบเทียบกับการอบแห้งเเบบอากาศร้อน (Hot Air Drying) เพื่อปรับปรุง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการอบแห้งกุ้งด้วยระบบการอบแห้งเเบบความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ (Relative Humidity Air Drying) เปรียบเทียบกับการอบแห้งเเบบอากาศร้อน (Hot Air Drying) เพื่อปรับปรุง
คุณภาพด้านสี เนื้อสัมผัส การคืนตัว water activity เป็นต้น โดยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องอบแห้งแบบความชื้นต่ำที่ 30 องศาเซลเซียสและ 35 - 55 % Rh ตามลำดับ ซึ่งในส่วนของ กระบวนการอบแห้งแบบอากาศร้อนนั้น
จะใช้อุณหภูมิในการอบแห้ง 40,50 และ 60 องศาเซลเซียส โดย ทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น สี ความแข็ง เนื้อสัมผัส อุณหภูมิและความชื้น water  activity เป็นต้น ซึ่งผลการทดลองพบว่า การอบแห้งด้วยอากาศร้อนที่ใช้
อุณหภูมิในการอบแห้ง 60 องศาเซลเซียสนั้นจะใช้เวลาในการอบแห้งน้อยที่สุด คือ 150 นาที โดยพบว่าความชื้นสุดท้ายของกุ้ง คือ  13.51 (%d.b) สำหรับคุณภาพด้านสีของกุ้งนั้น พบว่ามีค่าความสว่าง คือ 49.52?2.01 เมื่อเปรียบเทียบกับการอบแห้ง
ในแบบอื่น ๆแล้วพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างกันมากนักในทางสถิติ (p<0.05) สำหรับความแข็งของผลิตภัณฑ์ พบว่าการอบแห้งแบบอากาศร้อนจะมีค่าความแข็งมากที่สุด คือ 154.33 นิวตัน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับความแข็งของการอบ
แห้งแบบความชื้นสัมพัทธ์ต่ำจะมีค่าประมาณ 118 นิวตัน สำหรับค่า water activity นั้นมีค่าอยู่ในช่วง 0.5-0.6 ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.136/2558)

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย