การสร้างและหาคุณภาพชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์

Main Article Content

ประวิตร หวังประเสริฐ สุรินทร์ พรหมชัย

Abstract

 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาคุณภาพ    ชุดสาธิตระบบปรับอากาศใน    รถยนต์ มีขนาดความกว้าง 800 มิลลิเมตร, ความยาว 1,250 มิลลิเมตร และความสูง 1,800 มิลลิเมตร
 ผลการประเมิน ของผู้ประเมินที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน และผู้ชำนาญงาน 1 ท่าน รวมทั้งหมด 7 ท่าน    มีดังนี้ คุณภาพของชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านคือด้านการออกแบบและโครงสร้าง ด้านการเลือกใช้วัสดุ และด้านคุณภาพของชุดสาธิต มีค่าเฉลี่ย 4.59 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 สรุปผู้ประเมินมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ มีคุณภาพการทำงานที่ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ออกแบบให้ใช้การได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาดแรงเคลื่อน 220 โวลต์ ซึ่งสามารถหาใช้งานได้ง่าย
 ชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ชุดนี้   มีข้อเสนอแนะนำจากผู้ประเมินว่าควรมีการออก แบบให้มีฝาครอบสายพาน ในขณะทำงานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานในขณะเดินเครื่อง
คำสำคัญ  : การสร้าง, คุณภาพชุดสาธิต, ระบบปรับอากาศในรถยนต์

Article Details

Section
บทความวิจัย