การใช้ฝุ่นจากโรงโม่หินแทนที่ซีเมนต์ในการทำอิฐบล็อกประสาน

Main Article Content

นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการทำอิฐบล็อกประสานจากฝุ่นโรงโม่หินมาแทนที่การใช้ซีเมนต์ โดยขั้นตอนการศึกษา

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ศึกษาการหาอัตราส่วนของน้ำที่เหมาะสมระหว่าง ปูนซีเมนต์ : ฝุ่นโรงโม่หิน: ทราย: หินฝุ่น: น้ำ และ

ศึกษาคุณสมบัติของอิฐบล็อกประสาน ก่อนเปรียบเทียบคุณสมบัติของอิฐบล็อกประสานกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช

602/2547 โดยคุณสมบัติของอิฐบล็อกประสานที่ทำการศึกษาประกอบด้วยค่ารับกำลังอัดและค่าการดูดซึมน้ำ ที่ระยะเวลาการบ่ม

7 และ 28 วัน
    จากผลการศึกษา พบว่า ค่าการรับกำลังอัดของอิฐบล็อกประสาน ผ่านมาตรฐาน มผช 602/2547 ชนิดไม่รับน้ำหนัก

ในทุกอัตราส่วนตั้งแต่ระยะเวลาบ่ม 7 วันแรก ที่ค่าความต้านแรงอัด ไม่ต่ำกว่า 2.5 เมกะพาสคัล ส่วนชนิดรับน้ำหนักนั้นมีบาง

อัตราส่วนที่ไม่ผ่านโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาบ่มถึง 28 วัน จึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่น้อยกว่า 7.0 เมกะพาสคัล ค่าการดูดกลืนน้ำ

เฉลี่ยมีค่าไม่เกินร้อยละ 8.0 ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาน มผช 602/2547 กำหนดอยู่ระหว่างร้อยละ 11.20-17.14 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอิฐ

บล็อกประสานที่ทำจากจากฝุ่นโรงโม่หินสามารถใช้ทำเป็นอิฐบล็อกประสานชนิดไม่รับน้ำหนักและรับน้ำหนักได้

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล

Lecturer

Department of Environmental Technology

Faculty of Environment and Resource Studies

Mahasarakham University