การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบไบโอรีแอคเตอร์โดยการสร้างปั้มรีดท่อสายยางที่ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจำนวนมาก

Main Article Content

อดินันท์ เจ๊ะซู วุฒิชัย ศรีช่วย สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ฮาซัน ยาเด็ง การีม แมะเฮาะ

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว โดยการสร้างปั้มรีดท่อสายยางที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่า การสร้างปั้มรีดท่อสายยางซิลิโคนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก 9

และ 13 มิลลิเมตร ตามลำดับ โดยลูกล้อทำจากแบริ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ความหนา 5 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชิ้น และระยะบีบอัดระหว่างลูกล้อกับฐานรองท่อสายยางเท่ากับ 2.6 มิลลิเมตร ให้ผลที่มีความเที่ยงตรงและอัตราการไหล

ของน้ำมีความสม่ำเสมอ ที่ค่าแรงดันไฟฟ้า 15 โวลต์ ส่งผลให้ได้ความเร็วรอบการหมุนสูงสุดตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา 195.92 และ 204.29 รอบต่อนาที ตามลำดับ และอัตราการไหลสูงสุดของลูกล้อหมุนตามเข็มนาฬิกาและหมุนทวนเข็ม

นาฬิกาอยู่ที่ 1.42 และ 1.57 ลิตรต่อนาที ตามลำดับ

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

ธนกิจ แก่นเกษ นพมณี โทปุญญานนท์ และจาตุพงศ์ วาฤทธิ์. (2555). การออกแบบและการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อรองรับระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวขนาดใหญ่. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13. วันที่ 4-5 เมษายน 2555 จังหวัดเชียงใหม่.

อรุณี ม่วงแก้วงาม และสมปอง เตชะโต. (2559). ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาหลา. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 8(1), p.111-116.

Alvard, D., Cote, F. & Teisson, C. 1993. Comparison of methods of liquid medium culture for banana micropropagation. Effects of Temporary immersion of explants. Plant Cell Tissue Organ Culture, 32, p.55-60.

Dhumal, S. R., & Kadam, S. S. (2012). Design and Development of Rotary Peristaltic Pump. International Journal of Science and Advanced Technology, 2(4), p.157-163.

Escalant, J. V., Teisson, C. & Cote, F. (1994). Amplified somatic embryogenesis from male flower of triploid banana and plantain cultivars (Musa spp.). In vitro Cellular and Developmental Biology Plant, 30, p.181-186.

Escalona, M., Lorenzo, J. C., Gonzalez, B., Daquinta, M., et al. (1999). Pineapple (Ananas comosus L. Merr) micropropagation in temporary immersion systems. Plant Cell Reports, 18, p.743-748.

Escalona, M., Samsan, G., Borroto, C. & Desjardins, Y. (2003). Physiology of effects of temporary immersion bioreactors on micropropagated pineapple plantlets. In vitro Cellular and Developmental Biology Plant, 39, p.651-656.

Etienne, H., Lartaud, M., Michaux, F. N., Carron, M. P., Berthouly, M. & Teisson, C. (1997). Improvement of somatic embryogenesis in Hevea brasiliensis (MÜLL. ARG.) using the temporary immersion technique. In vitro Cellular and Developmental Biology Plant, 33, p.81-87.

González-Olmedo, J. L., Fundora, Z., Molina, L. A., Abdulnour, J., Desjardins, Y. & Escalona, M. (2005). New contributions to propagation of pineapple (Annanas comosus L. Merr) intemporary immersion bioreactors. In vitro Cellular and Developmental Biology Plant, 41, 87-90.

Kim, S., Chae, H., Jung, Y., et. al. (2012). A Study on Fuzzy Adaptive Control of Enteral Feeding Pump. World Academy of Science, Engineering and Technology, 62, p.620-623.

Klespitz, J., & Kovacs, L. (2014). Peristaltic pumps – a review on working and control possibilities. IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. January 23-25, 2014. Herl’any, Slovakia.

Lorenzo, J. C., Blanco, M. A., Peláez, O., González, A., Cid, M., Iglesias, A., González, B., Escalona, M., Espinosa, P. & Borroto, C. (2001). Sugarcane micropropagation and phenolic excretion. Plant Cell Tissue Organ Culture, 65, p.1-8.

Pérez, A., Nápoles, L., Carvajal, C., Hernandez, M. & Lorenzo, J. C. (2004). Effect of sugar, inorganic salts, inosital and thiamine on excretion during pineapple culture in temporary immersion bioreactors. In vitro Cellular and Developmental Biology Plant, 40, p.311-316.