ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการบทบัญญัติอิสลามต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิม

Main Article Content

พิมพ์ณัฐชา สุไลมาน ศศิกานต์ กาละ จีรเนาว์ ทัศศรี

Abstract

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิมก่อนและหลังการทดลอง 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิมระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างคือ หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิม ที่มารับบริการ ณ แผนกฝากครรภ์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา จำนวน 60 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการบทบัญญัติอิสลาม กลุ่มทดลองกลุ่มละ 30 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการบทบัญญัติอิสลาม ประกอบด้วย แผนการสอน ภาพพลิก แบบจำลองอาหาร และคู่มือส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการบทบัญญัติอิสลาม และ (2) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเครื่องมือทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และหาค่าความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ 0.82 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที
    ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหลังการทดลอง (x= 153.30, S.D. = 7.21) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x= 104.93, S.D. = 11.83) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.001) และสูงกว่ากลุ่มควบคุม (x= 104.73, S.D. = 10.65) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.001) จึงเห็นได้ว่าโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการบทบัญญัติอิสลามสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพยาบาลเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิมมีพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพที่ดีขึ้น

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย