การพัฒนาระบบสถานีประจุแบตเตอรี่แบบผสมผสานขนาดเล็กสำหรับรถจักรยานไฟฟ้า

Main Article Content

พลากร พรหมเมศร์ วสันต์ พลาศัย

Abstract

บทความวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบสถานีประจุแบตเตอรี่แบบผสมผสานขนาดเล็กสำาหรับรถ
จักรยานไฟฟ้า  โดยรับพลังงานจาก     2     แหล่ง     คือ     พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์     ขนาด     100     วัตต์     ร่วมกับระบบไฟฟ้าที่ขนาด
แรงดัน     220     โวลต์     ที่ความถี่     50     เฮิรตซ์     ภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์     เพื่อประจุ
แบตเตอรี่สำาหรับรถจักรยานไฟฟ้าที่มีขนาดพิกัดแรงดัน     48     โวลต์     ในการทดสอบวงจรประจุแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบบจำกัดขนาด
แรงดันที่     48     โวลต์     โดยจะทำาการทดสอบการประจุด้วยเซลล์แสงอาทิตย์     สามารถให้แรงดันในการประจุที่     20     โวลต์     ในกรณี
ดังกล่าวจึงไม่สามารถประจุแบตเตอรี่ได้พร้อมกันทั้งหมด     4     ก้อน     ซึ่งในการประจุด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จะทำาการประจุพลังงาน
แบตเตอรี่ครั้งละ    1    ก้อน    โดยใช้เวลาก้อนละ    2    ชั่วโมง    ซึ่งรถจักรยานไฟฟ้าสามารถวิ่งได้เป็นระยะทาง    18.8    กิโลเมตร

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย